Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

Crown Gardens Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

 

 1. A vállalkozás adatai, elérhetősége

 

 • A Crown Gardens Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: a „Társaság”) adatai az alábbiak:

 

székhelye: 1061 Budapest, Paulay E. utca 14. 2. em. 1.;

cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-716910;

statisztikai számjele: 13062642-4120-113-01;

adószáma: 13062642-2-42;

képviselője: Benjamin Jason Lebor, ügyvezető;

honlapja: http://thegardensbudapest.hu/;

elektronikus elérhetősége: uviroda@invitel.hu.

 

 • A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: az „Adatkezelési Tájékoztató”) a Társaság által kezelt, azonosított vagy azonosítható természetes személyre, mint érintettre vonatkozó bármely információ, személyes adat kezelésére vonatkozik.

 

A jelen Adatkezelési Tájékoztató alkalmazásában, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: az „Infotv.”) értelmező rendelkezéseit alapul véve:

 

 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

 

 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 

 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 

 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

 

 • Bármilyen kérdés, észrevétel esetén, a http://thegardensbudapest.hu/ honlap használata, vagy bármely adatnak az átadását megelőzően, kérjük forduljon hozzánk bizalommal a Társaságnak az 1.1. pontban meghatározott elérhetőségein.

 

 1. Az adatkezelésre vonatkozó alapelvek

 

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló rendeletének (a továbbiakban: a „GDPR”) 5. cikke értelmében, a Társaság különösen az alábbi alapelveket követve végzi a személyes adatok kezelését.

 

 • A személyes adatok:

 

 • kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni – a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve;

 

 • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a GDPR-nak megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés – a célhoz kötöttség elve;

 

 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk – az adattakarékosság elve;

 

 • pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék – a pontosság elve;

 

 • tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR-nak megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, a GDPR-ban az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel – a korlátozott tárolhatóság elve;

 

 • kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve – az integritás és bizalmas jelleg elve.

 

A Társaság, mint adatkezelő felelős az ezen elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására az elszámoltathatóság elve alapján.

 

 

 1. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

 

A Társaság fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa, mely módosításról az érintetteket szükség esetén haladéktalanul értesíti.

 

 

 1. Az adatkezelés jogszabályi alapja

 

A Társaság által végzett adatkezelés és az adatkezelési gyakorlat elsősorban az Infotv. és a GDPR szabályozásán alapul és a Társaság az általa kezelt személyes adatokat e jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően védi.

 

 1. A kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja és egyéb vonatkozó adatkezelési információk

 

az adatkezelés leírása és célja az adatkezelés jogalapja a kezelt személyes adatok köre a személyes adatok kezelésének időtartama személyes adatokhoz hozzáférő személyek köre
a Társaság által értékesített ingatlanok vonatkozásában az érintett, mint vevő és a Társaság mint eladó között létrejövő regisztrációs szerződés,  adásvételi előszerződés és adásvételi szerződés előkészítése, megkötése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: a „Ptk.”) közvetítői szerződésekre vonatkozó rendelkezései (XLI. fejezet) és a GDPR 6. cikke (különösen a 6. cikk (1) bekezdés b) pontja), melynek alapján az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

 

a regisztrációs szerződés, az adásvételi előszerződés és az adásvételi szerződés megkötése során szükséges adatok köre, így különösen: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, az érintett édesanyjának neve, személyi azonosító, adószám, személyazonosító igazolvány száma, bankszámla száma, állampolgárság, születési hely és idő, illetve további e tekintetben rendelkezésre bocsátott adat az adatok az érintettel való kapcsolat megszűnését követően 5 év múlva törlésre kerülnek, ha pedig az adatok megőrzése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján kötelező, akkor azok törlésére az érintettel való kapcsolat megszűnését követően 8 év múlva kerül sor a Társaság értékesítői és a Társasággal szerződéses kapcsolatban álló más értékesítők, valamint a Társaságnak a szerződések előkészítésével foglalkozó munkatársai, valamint a szerződések megkötésében közreműködő egyéb személyek, így különösen a jogi képviselő
a Társaság által történő bármely típusú információközlés, így különösen reklámanyagok, a beruházásokkal, nyereményjátékokkal, az építkezéssel kapcsolatos információk, tájékoztatások megküldése elektronikus úton, illetve telefonon a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény és a GDPR 6. § (1) bekezdés a) pontja alapján, az érintettnek az adatkezeléshez adott megfelelő hozzájárulása alapján név, lakcím, e-mail cím, telefonszám a szükséges hozzájárulás bármikor, korlátozásmentesen, indokolás nélkül visszavonható a Társaságnak az érintettek adatbázisát kezelő és az érintettekkel, mint vevőkkel kapcsolatot tartó munkatársai

 

 

 1. Az adatok átadása a Társaság szerződéses partnereinek

 

 • A Társaság tevékenysége és az adatkezelés során szerződéses partnereket vesz igénybe, akik, illetve amelyek adatfeldolgozóként járnak el, vonatkozó jogaikat és kötelezettségeiket pedig a Társasággal létrejövő jogviszonyukat alapító megállapodások, szerződések határozzák meg. Ezen szerződéses partnerek az adatokat saját céljukra nem dolgozhatják fel, és az adatokat a Társaság rendelkezései szerint kötelesek kezelni.

 

A jelen Adatkezelési Tájékoztató alkalmazásában – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: az „Infotv.”) értelmező rendelkezéseit alapul véve:

 

 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

 

 • A Társaság kizárólag olyan adatfeldolgozót vehet igénybe, amely valamennyi szükséges aspektus, így különösen szakmai felkészültség, szakértelem, műszaki és egyéb erőforrások alapján és figyelembe vételével alkalmas a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen a GDPR és az Infotv. rendelkezéseinek maximálisan megfelelő adatkezelésre és más vonatkozó, kapcsolódó tevékenységek végzésére.

 

 

 1. A http://thegardensbudapest.hu/ honlapon használt cookie-k (sütik)

 

 • A http://thegardensbudapest.hu/ honlap használ cookie-kat (sütiket). A cookie (süti) olyan információ, amelyet a honlapok tárolnak el a számítógépen, lehetővé téve a honlap számára, hogy személyre szabott információkat kínáljon. E cookie-k (sütik) lehetővé teszik, hogy a honlapok a lehető legteljesebb mértékben a felhasználók igényeihez legyenek igazítva. A cookie-k (sütik) sok típusú adatot tárolhatnak, köztük személyes adatokat is. Az internetes böngésző beállításai között állítható, hogy az elfogadjon minden cookie-t (sütit), elutasítsa az összeset vagy értesítést küldjön, ha cookie (süti) érkezik a felhasználó számítógépére.

 

 • A legnépszerűbb böngészők esetében a sütik kezelésére, engedélyezésére, tiltására vonatkozó tájékoztatók az alábbi helyeken érhetők el:

 

 

 

 1. Adatkezelés gyermekekkel és harmadik személyekkel kapcsolatban

 

 • A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

 

 • Az adatkezelő, azaz a Társaság – figyelembe véve az elérhető technológiát – ésszerű erőfeszítéseket tesz, hogy ilyen esetekben ellenőrizze, hogy a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlója adta meg, illetve engedélyezte.

 

 • Az érintett, az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatok vonatkozásában mindekor, a személyes adat rendelkezésre bocsátása által nyilatkozik és szavatol azért, hogy az adott személyes adat átadására bármiféle korlátozás, jóváhagyás, engedély, hozzájárulás nélkül jogosult. E rendelkezés megszegéséből eredő hátrányos következményekért a Társaság nem felel, ugyanakkor a jogosultság, illetve a jogalap ellenőrzésére bármikor jogosult.

 

 1. Az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei

 

 • Az érintettek adatvédelmi jogait és az ezekkel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeket elsősorban az Infotv. és a GDPR tartalmazza. Az alábbiakban a Társaság összefoglalását adja ezen rendelkezéseknek, azzal, hogy ha bármilyen kérdés merülne fel az Ön jogaival, illetve jogorvoslati lehetőségeivel kapcsolatban, kérjük forduljon a Társasághoz, a fentiekben – az 1.1. pontban – megjelölt elérhetőségeken.

 

 • az érintett hozzáférési joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól, mint adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
   
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

 

A Társaság, mint adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. Ezen másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

 • a helyesbítéshez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság, mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

 • a törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság, mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Társaság, mint adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adat kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat a Társaságra, mint adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Ha a Társaság, mint adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentiek értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével a Társaság megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

Ezen rendelkezések nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra, mint adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Társaság, mint adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a GDPR-ban meghatározottaknak megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben e jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;
   
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

 • az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság, mint adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság, mint adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a Társaságnak, mint adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság, mint adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

A Társaság, mint adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

 • a személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

 

A Társaság, mint adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a fentiekben körülírt és a GDPR szerinti valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Társaság, mint adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

 • az adathordozhatósághoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Társaság, mint adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 

 • az adatkezelés a GDPR szerinti hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

E jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jog kapcsán meghatározottakat. E jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

 

E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

 • a tiltakozáshoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR-ban meghatározott egyes jogalapon alapuló (az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a Társaság, mint adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Társaság, mint adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

 

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

 

Ha a személyes adatok kezelésére a GDPR-nak megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

 • automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

E rendelkezés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 

 • az érintett és a Társaság, mint adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít;
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

 • Minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

 

Magyarország vonatkozásában az illetékes felügyeleti hatóság:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

honlapja: https://naih.hu/;

székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c.;

postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.;

elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@naih.hu;

telefon: +36 (1) 391-1400;

vagyon: +36 (1) 391-1410.

 

Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

 

 • Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy, így az érintett is jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

 

 • Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

 

 • A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

 

 • A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

 

 • A Társasággal, mint adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

 

 • Minden olyan személy, aki a GDPR megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult.

 

 • Az adatkezelésben érintett valamennyi adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet a GDPR-t sértő adatkezelés okozott. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be GDPR-ban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

 

 • Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 

 • A kártérítéshez való jog érvényesítését célzó bírósági eljárást az előtt a bíróság előtt kell megindítani, amely a GDPR-ban meghatározott tagállam joga szerint illetékes.